AKTUALITY

AKTUALITY
____________________________________

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov a podmienky ich spracúvania

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“)

                 Informácie poskytované podľa článku 13 Nariadenia:

                     Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť:

AUTOSLUŽBA – VISKUP  s.r.o., so sídlom Na vrátkach 3525/1F, 841 01 Bratislava, IČO: 36 805 289, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 46961/B, (ďalej len „prevádzkovateľ“).

                  Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať písomne na adresu sídla spoločnosti AUTOSLUŽBA – VISKUP s.r.o., Na vrátkach 3525/1F, 841 01 Bratislava

                                 Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má podľa príslušných ustanovení Nariadenia nasledujúce práva:

1) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, podľa čl. 15:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a)    účely spracúvania;

b)    kategórie dotknutých osobných údajov;

c)    príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d)    ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e)    existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f)     právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g)    ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h)    existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.  Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

2) právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

3) právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”) podľa čl. 17:

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)    osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)    dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)    dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;

d)    osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

e)    osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

f)      osobné údaje sa spracúvali nezákonne

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a)    na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b)    na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c)    z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia;

d)    na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e)    na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4) právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)    dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)    spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)    prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)    dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

5) právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

6) právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) podľa čl. 21 a čl. 22:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

7) právo o oznámení porušenia ochrany osobných údajov podľa čl. 34 v odôvodnenom prípade právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

                              

                          Účel a predmet spracúvania osobných údajov

Ako Prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

meno, priezvisko, názov spoločnosti , adresa / trval , a korešpondenčná /´, tel.číslo , e-mail, IČO, DIČ.

                            Záverečné ustanovenie právo odvolať súhlas:

V prípade ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

Preprava tovaru do a z Nemecka

Ponuka prepravy tovaru do a z Nemecka je u nás ešte aktuálnejšia.

Každý týždeň naše vozidlá prepravujú tovar do a z všetkých oblastí Nemecka. Ponúkame prepravu paletového tovaru , volne loženého ale aj prepravu nebezpečného tovaru / ADR / . Ak potrebujete prepraviť Váš tovar môžete si u našich dispečerov dať urobiť cenovú ponuku prepravy do a z Nemecka.

viskup@autosluzbaviskup.sk

PREPRAVA TOVARU DO A Z RAKÚSKA

Ponúkame Vám naše vozidlá na prepravu tovaru do a z Rakúska.

Prepravu tovaru do a z Rakúska vykonávame vozidlami s  ložnou plochou do 22 paliet – 9,1 ton.

Naše vozidlá sú vybavené na prepravu nebezpečného tovaru ADR. Taktiež ponúkame vozidlá s hydraulickou plošinou.

Všetky tieto vozidlá je možné naložiť ako celovozovú zásielku ale takisto je možnosť naloženia Vášho tovaru

formou dokládky  už od 1 pal a od 50 kg.

V prípade záujmu  o cenovú ponuku kontaktujte našich dispečerov na tel. č. 0903 707 523 prípadne e-mailom : viskup@autosluzbaviskup.sk

SUPER PONUKA PRÁVE PRE VÁS!!!

ponuka na fb a stranke
PONÚKAME VÁM CENY NA PREPRAVU TOVARU Z BRATISLAVY. 
VYŽIADAJTE SI ĎALŠIE ZAUJÍMAVE CENOVÉ PONUKY OD NAŠICH DISPEČEROV A   TO NIE LEN Z BRATISLAVY , DO ĎALŠEJ STOVKY MIEST ZÁPADNEJ EURÓPY.

DO PRAHY ZA 49,- EUR !!!!

PRAHA !!!!

Preprava tovaru do Prahy za 49,- eur.

Ponúkame Vám výbornú cenovú ponuku na  :

prepravu tovaru z Bratislavy do Prahy a to len za 49,- eur pri hmotnosti tovaru až do 150 kg.
Ponuka platí od januára 2016.

Nový rok 2016

Chceli by sme Vám popriať do Nového roka , veľa , veľa zdravia , šťastia, osobných aj pracovných úspechov, veľa elánu a nových nápadov.  Aby tento rok 2016 bol pre Vás ešte lepší ako ten predchádzajúci.

Váš tím AUTOSLUŽBA – VISKUP s.r.o.

PREPRAVA TOVARU Z VIEDNE

Ponúkame Vám pravidelnú PREPRAVA TOVARU Z VIEDNE a z jeho okolia.

PREPRAVU TOVARU Z VIEDNE vykonávame  našimi vozidlami do 9,1 t.

Cena prepravy závisí od množstva a váhy vašeho tovaru.

PREPRAVA DO A Z PRAHY STÁLE AKTUÁLNA

general_introduction_prague

Preprava tovaru do a z PRAHY s našou spoločnosťou stále aktuálne.

Ponúkame Vám prepravu Vášho tovaru do a z  Prahy a jej okolia  minimálne dva krát do týždňa vozidlami do 7,5 tony / 18 paliet /.

Prepravu robíme aj dokládkovo to znamená že nie je podmienkou naplniť vozidlo do jeho max. užitočnej hmotnosti.

Ponuka práce na miesto vodiča

truck

Príjmeme do TPP  vodiča  na medzinárodnú prepravu na vozidlo do 12 ton z Bratislavy a blízkeho okolia..

Požadujeme prax min. 1 rok, bezúhonnosť , pasívna znalosť nemčiny vítaná.

Už čoskoro

11017682_1604349899786313_3512514899173762608_n

Už čoskoro Vám odvezieme na našom novom vozidle 22 pal. a až 10 ton po celej západnej Europe.

Tešíme sa na spoluprácu.

 

 

 

PREPRAVA TOVARU DO PRAHY!

untitledpraha

Ponúkame Vám pravidelnú linku : 

PREPRAVA TOVARU DO PRAHY : 

každý týždeň z Bratislavy , Senca , Trnavy  do  Prahy s vykládkou v pondelok a štvrtok za ceny aké tu ešte neboli. 

Kontakt na našich dispečerov :  0903707523

Krásny adventný december

IMAG0117

Náš tím pracuje pre Vás aj medzi Vianočnými sviatkami.

Všetkým našim zákazníkom prajeme krásne prežitie najkrajších sviatkov  v roku a

tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S nami aj do MUZEA DOPRAVY v Bratislave

IMAG2769

S nami aj do MÚZEA DOPRAVY v Bratislave !!

Pre našich zákazníkov máme ako darček pripravené vstupenky do zaujímavého MÚZEA DOPRAVY v Bratislave.

Návštevou múzea sa dostanete aj do čias cestnej osobnej a nákladnej dopravy od medzivojnového obdobia až do 60. a 70. rokov 20. storočia.

 

PREPRAVA TOVARU DO FRANCÚZSKA

untitled33

Ponúkame našim zákazníkom prepravu tovaru do Francúzska každý týžden  z Bratislavy + okolia , z Viedne + okolia

našimi vozidlami do 6 t aj s výbavou ADR.

Tento týždeň na cestách Nemecka.

imagesCA5LQ00V

Tento týždeň Vám ponúkame naše vozidla k naloženiu Vášho tovaru  od Augsburgu až po Hannover.

Dispečeri : 0903707523

Pondelok pripravený na export

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dnes sa vraciame domov , aby sme boli v pondelok pripravený na export Vášho tovaru.

PONUKA VOĽNÝCH VOZIDIEL

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ponúka voľné vozidlá na pondelok od 09.06.2014 na export do štátov Nemecko , Rakúsko , Švajčiarsko, Francúzsko.

Vozidlá do 7 t a do 12 t s hydraulickým čelom a s možnosťou prepravy nebezpečného tovaru ADR .

PONUKA PREPRAVY Z VIEDNE

imagesCAB8EDZB
Ponúkame naše vozidlá na prepravu tovaru z Viedne dňa 05.-06.06.2014 za výhodné ceny.

Všetko čo potrebujete doručiť považujte s nami za vybavené !

imagesCAZRXO0X

Dnes sme pre Vás v týchto európskych lokalitách :  D – 80 Mníchov , D-39 Erxleben , NL – 75 Oldenzaal , CZ - 11 Praha , A-11 Wien.

PREPRAVA TOVARU DO a ZO ŠVAJČIARSKA

imagesCAQ88GBS
Každý týždeň Vám ponúkame naše vozidlá na prepravu Vášho tovaru do a zo Švajčiarska. Vozidlá sú vybavené na prepravu nebezpečného tovaru ADR .

 

PREPRAVA TOVARU DO NEMECKA

imagesCAGNBB5X Vážený zákazníci ,

ponúkame Vám každý týždeň  prepravu tovaru do Nemecka za výhodné ceny. Preprava tovaru sa vykonáva vozidlami do 6000 kg – 19 paliet , možnosť prepravy tovaru nebezpčeného tovaru ADR .

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku na prepravu tovaru .

Kontakt : 0903707523  e-mail: viskup@autosluzbaviskup.sk

Voľné pracovné miesto : na pozíciu dispečer – špeditér

imagesCA67TAEK Hľadáme do nášho tímu DISPEČERA – ŠPEDITÉRA

Informácie o pracovnom mieste :

znalosť nemeckého jazyka nutná / pokročilý / , prax na danej pozícii ,  organizovanie , riadenie a koordinovanie dopravy tovaru klienta , aktívne vyhľadávanie prepravných a obchodných príležitostí.

Voľné pracovné miesto : na pozíciu vodič

IMG_0004 (2) - kópia Radi by sme doplnili náš tím na pozíciu VODIČ – medzinárodnej dopravy do 7,5 t

Informácie k voľnému pracovnému miestu :

vodič medzinárodnej dopravy do 7,5 t , prax na danej pozícii min. 1 rok ,nemecký jazyk -pasívne ,  vysoké nasadenie, kladné odporúčanie od býval. zamestnávateľa, zodpovednosť , flexibilita, odolnosť voči stresu.