Prepravný poriadok

                       PREPRAVNÝ PORIADOK

                NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

AUTOSLUŽBA – VISKUP s.r.o., Na vrátkach 3525/1F, 841 01 Bratislava podľa § 4 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

vydáva

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

 

                                                               Oddiel I

 

                                                       Základné ustanovenia

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu  potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy  v zmysle Občianskeho alebo Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Dopravca podľa tohto prepravného poriadku je AUTOSLUŽBA – VISKUP s.r.o. ,so sídlom :  Na

vrátkach  3525/1F , 841 01  Bratislava, ktorý podniká v cestnej nákladnej doprave na základe

koncesnej listiny č.  OŽP-   A/2007/27264-2/CR1 č. živnostenského registra 110-169624

vydaného dňa 18.06.2007  Okresným úradom v Bratislave , odborom živnostenského

podnikania.

3. Prepravou podľa tohto  prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov,

priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v nákladnej medzinárodnej

a vnútroštátnej cestnej doprave.

4.  Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky

podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav,

vyťažiteľnosť  vozidla , spôsobilosť vodičov a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.                                                   

 

                                                                 Článok 2 

Druh prevádzkovej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb

1. Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu:

a) vnútroštátna cestná nákladná doprava,

b) medzinárodná cestná nákladná doprava.

2. Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy

  • vozové zásielky,
  • kusové zásielky.

3. Za vozové zásielky sa považujú zásielky prepravované jednému prepravcovi

( odosielateľovi alebo príjemcovi ) jednou jazdou vozidla, ak ich hmotnosť je vyššia ako

2500 kg alebo bez zreteľa na jej hmotnosť:

a) ak je ňou využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor použitého vozidla,

b) ak sa podľa dohody s prepravcom vykonáva preprava zásielky zvláštnou samostatnou

jazdou vozidla alebo preto, že povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy

v požadovanej lehote si to vyžaduje,

c) ak sa nakladá alebo vykladá zásielka z prevádzkových dôvodov na dvoch alebo viacerých

miestach. O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkových dôvodov

preložil náklad na iné vozidlo.

4. Za prikládku ( dokládku ) sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami

alebo pri takej jazde vozidla, ktorá by sa inak musela vykonať bez nákladu.

         

                                                                 Článok 3

                                     Vymedzenie prepravovaných vecí dopravcom

 

1. Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu prednostne prepravuje vozové

zásielky, ale vykonáva tiež prepravu kusových zásielok.

2. Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku

a) preprava priemyselných výrobkov a tovarov na paletách alebo v kartónoch,

b) preprava priemyselných výrobkov a tovarov voľne ložených do celkovej hmotnosti

tovaru 7,1 tony,

c) preprava nebezpečných vecí ,

d) preprava farieb,

e) preprava iných druhov tovarov na základe objednávok prepravcov,

3. Preprava iných druhov  na základe podrobných objednávok prepravcov.

Článok 4

                                                 Veci vylúčené z prepravy

1. Z prepravy sú vylúčené

a)  veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi,

b)  nebezpečné veci triedy 1 (výbušné látky a predmety), triedy 6.1 (jedovaté látky),

6.2 (infekčné látky), triedy 7 (rádioaktívny materiál), triedy 8 (žieravé látky ) podľa

členenia stanoveného Európskou dohodou o preprave nebezpečných vecí cestnou

nákladnou dopravou ( Dohoda ADR),

c)  predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na užitočnú hmotnosť,

rozmery vozidiel a stav pozemných komunikácií, ktorých má byť pri preprave použité, sú

nevhodné na prepravu vozidlom dopravcu,

d)  veci vysokej resp.  ťažko vyčísliteľnej hodnoty (umelecké zbierky, starožitnosti a pod.)

2.  Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu neprepravuje živé zvieratá.

3.  Dopravca nevykonáva zvlášť nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vyžadovali

špecializovanú technickú základňu.

4.  Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo jej preprava je

povolená za zvláštnych podmienok, bez toho aby bola povaha zásielky dopravcovi

oznámená alebo bola prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych alebo

neúplných údajov, je odosielateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške rovnajúcej sa

trojnásobku dohodnutého prepravného za celovozovú  zásielku a takisto zaplatí všetky

náklady spojené s týmto porušením.

 

                                                                                    Článok 5

     Vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie zmluvy o preprave nákladu

 

1.) Dopravca je povinný

a) vykonávať cestnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku

b) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie

potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel

a na starostlivosť o osádky vozidiel a o náklad,

c) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a

činnosťou osádok vozidiel, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám

2.) Ak sú splnené podmienky podľa prepravného poriadku a umožňujú to prepravné

podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť

vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, dopravca je povinný vykonať

prepravu ( ďalej len „prepravná povinnosť“ )

 

                                                                            Článok 6

      Podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku a rozsah spolupráce odosielateľa a

                                                               príjemcu vecí s dopravcom

(1) Dopravca ale aj odosielatelia a zasielatelia zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné harmonogramy v súlade s Nariadením EP a Rady č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy  a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a ( ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85. Ide najmä o dodržiavanie doby prevádzky nakladacích miest odosielateľa a vykladacích miest príjemcu, dodržiavanie časov nakládky a vykládky tak, aby vodiči dopravcu mohli dodržiavať režim práce týkajúci sa doby jazdy, prestávok, denných a týždenných odpočinkov.

(2) Zásielku alebo jej časť, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby bola počas prepravy a manipulácie chránená pred poškodením alebo stratou, je odosielateľ povinný podať k preprave v riadnom obale, zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.

(3) Odosielateľ je povinný zabaliť riadne zásielku tiež vtedy, ak existuje nebezpečenstvo, že by bez obalu mohla počas prepravy spôsobiť pre svoje vlastnosti škodu osobám alebo na iných zásielkach a na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach dopravcu. Dopravca neskúma, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, poprípade či použitý obal je riadny. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným obalom počas prepravy na ostatných prepravovaných zásielkach alebo vozidle.

(4) Odosielateľ je povinný zaistiť, aby obaly zásielky alebo jednotlivých kusov zásielky svojimi rozmermi, konštrukciou a pevnosťou umožňovali použitie paletizačnej a mechanizačnej techniky pri ložných prácach a preprave.

(5) Odosielateľ je povinný označiť zásielku alebo jej jednotlivé kusy, ak to predpisuje tento prepravný poriadok alebo je to potrebné pre uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre odstránenie nebezpečenstva jej poškodenia prípadne jej zámeny. Pri preprave kusových zásielok je odosielateľ povinný každú zásielku zreteľne a nezmazateľne označiť adresou odosielateľa a príjemcu. Pri označovaní zásielok obsahujúcich nebezpečné veci odosielateľ je povinný dodržať ustanovenia Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

(6) Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby s ňou bolo počas nakládky, prepravy a vykládky určitým spôsobom zachádzané alebo aby bola ukladaná v určitej polohe, je odosielateľ povinný označiť každý kus zásielky manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa platných Slovenských technických noriem (STN) prípade iných noriem (napr. IMO ak zásielka bude prepravovaná aj námornou dopravou).

(7) Ak zistí dopravca pri prevzatí zásielky, že zásielka nevyhovuje podmienkam na balenie a označovanie tovaru, prepravu odmietne; ak odosielateľ výhradu dopravcu k baleniu a označovaniu zásielky zapísanú v nákladnom liste alebo inom prepravnom doklade potvrdí, môže dopravca zásielku prevziať k preprave.

(8) Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zodpovedá zásielka zápisom prepravcu v prepravných dokladoch (napr. dodacom liste, nákladnom liste). Preskúmanie zásielky na mieste nakládky alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom dopravcu.

(9) Ak zistí dopravca ešte pred výjazdom vozidla z miesta nakládky, že k preprave bola prijatá zásielka vylúčená z prepravy, je povinný ju vrátiť odosielateľovi a odosielateľ je povinný ju prevziať späť.

(10) Ak sa zistí pri preberaní zásielky taká chyba, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle alebo na spolu prepravovanej zásielke, je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie zásielky k preprave, ak bola chyba zistená až počas prepravy, jazdu preruší. Pri prerušení jazdy postupuje dopravca ako pri ostatných prekážkach pri preprave.

(11) Odosielateľ zásielky je povinný dopravcovi odovzdať zásielku v stave spôsobilom na prepravu po pozemných komunikáciách. Ak zásielka nie je spôsobilá na prepravu alebo sa zistila jej chyba podľa ods. 10, dopravca môže jej prijatie na prepravu odmietnuť. Náklady spojené s pristavením vozidla na nakládku, zdržaním vozidla pri nakládke alebo náklady spojené s prerušením prepravy podľa od. 10 je povinný odosielateľ zásielky dopravcovi uhradiť.

(12) Ak zásielka je zložená z veľkého počtu kusov, je dopravca povinný zisťovať ich počet, len vtedy ak to bolo s odosielateľom dohodnuté v prepravnej zmluve. Výsledok preskúmania je dopravca povinný zaznamenávať v nákladnom liste alebo vyhotoviť zápis.

(13) Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť nákladu vrátane paliet, prepravných skríň, kontejnerov a pod. a s manipulačnými a prepravnými pomôckami odosielateľa prevzatými zároveň so zásielkou.

(14) Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ a zodpovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza v nákladnom liste alebo v iných sprievodných dokladoch.

(15) Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať hmotnosť zásielky, hlavne ak má pochybnosti o správnosti tohto údaju zo strany odosielateľa. Hmotnosť zisťuje úradným vážením alebo výpočtom, ak je množstvo nákladu udané počtom jednotlivých rovnakých kusov alebo počtom merných jednotiek a hmotnosť jedného kusa zásielky alebo mernej jednotky je známa, prípadne zistená vážením.

(16) Spôsob preskúmania hmotnosti a výsledok preskúmania zaznamenáva dopravca na všetky diely nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktoré sú pri preskúmaní k dispozícii.

(17) Odosielateľ hradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky (napr. úradné váženie a pod.) ak o zistenie hmotnosti požiadal dopravcu v prepravnej zmluve alebo ak sa odlišuje hmotnosť zásielky zistená dopravcom o viac ako 3 % od hmotnosti uvedenej odosielateľom.

(18) Ak o zistenie hmotnosti zásielky požiadal príjemca, je tiež povinný hradiť náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky.

(19) Odosielateľ v SR si je vedomý, že ak uvedie bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho prevádzkovateľa , pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla, môže byť podľa zákona  č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov sankcionovaný zo strany príslušného policajného zboru.

(20) Ak dopravca zistí prekročenie dovolenej hmotnosti nákladu resp. jeho zlé rozloženie zavinené odosielateľom ešte v mieste odoslania, je odosielateľ povinný vykonať vyloženie časti zásielky resp. jej preloženie. Ak to dopravca zistí až počas prepravy napr. z dôvodu nesprávnych údajov o hmotnosti zásielky, je oprávnený vykonať vyloženie časti zásielky resp. jej preloženie na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky. O tom, že zásielka sa bude prekladať resp. časť vykladať je dopravca povinný informovať odosielateľa zásielky a tieto úkony je povinný zaznamenať aj v prepravnom doklade. Na prepravu vyloženej časti zásielky je odosielateľ povinný vystaviť samostatnú objednávku prepravy.

(21) Odosielateľ je povinný presne špecifikovať v prepravnej zmluve miesto nakládky a vykládky (presnú adresu) a tiež oznámiť dopravcovi prípadne obmedzenia pre vjazd určitých nákladných vozidiel resp. v určitom čase na miesto nakládky resp. vykládky. Napríklad či miesto neleží v nízkoemisnej zóne, v zóne s obmedzeniami pre vjazd nákladných vozidiel  s určitou celkovou hmotnosťou, s určitým zaťažením na nápravy a pod. Odosielateľ tiež je povinný uviesť dobu

prevádzky  príjemcu resp. v  ktorom čase je možné vykonávať  vykládku.

(22) Nakládku vo všeobecnosti zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca zásielky, pokiaľ sa dopravca s prepravcom nedohodol inak.

(23) Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené v SR len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. Náklad sa musí zložiť a naložiť čo najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

(24) Osádka vozidla z hľadiska prepravnej zmluvy nemá povinnosť zabezpečovať nakládku a vykládku vozidla. Dopravca vykoná nakládku alebo vykládku len v prípade, ak má k tomu potrebné prevádzkové zariadenie a pracovníkov a je to v prepravnej zmluve výslovne dohodnuté a za dohodnutý príplatok k cene za prepravu. Osádka vozidla dopravcu z hľadiska predpisov o bezpečnosti práce nemôže používať manipulačné zariadenia prepravcov pokiaľ  nebola z ich prevádzkou zaškolená a s písomným súhlasom prepravcov.

(25) Odosielateľ je povinný vykonať včas všetky opatrenia nutné k plynulej nakládke a k ochrane zásielky pred   poškodením. Prepravca (odosielateľ a príjemca) je povinný zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť práce a pre hospodárne využitie vozidiel dopravcu. Hlavne je povinný zaistiť, aby nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia boli udržované v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zaistiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných k jazde vozidiel vrátane neverejných príjazdových komunikácií a ich udržovanie v zjazdnom a bezpečnostnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie miest nakládky a vykládky vozidiel.

(26) Vo všeobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá prepravca (odosielateľ), lebo ten má patričné znalosti týkajúce sa zásielky. Odosielateľ zásielky je povinný poskytnúť presné informácie o zásielke týkajúce sa hmotnosti a rozmerov jednotlivých kusov. Ak má odosielateľ vypracované pokyny pre nakladanie a upevnenie nákladu v cestnej nákladnej doprave je povinný ich dopravcovi v dostatočnom predstihu pred zahájením prepravy poskytnúť v jazyku, ktorému dopravca rozumie.

(27) Vodič (zástupca dopravcu) je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle napr. z hľadiska rovnomerného zaťaženia náprav vozidla prepravovaným tovarom a z hľadiska toho aby pri preprave nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak nedbá odosielateľ na pokyny dopravcu a dôjde preto k chybe v naložení, hlavne v preťažení vozidla, je dopravca oprávnený žiadať preloženie nákladu na vozidle alebo zloženie nákladu alebo jeho časti. Ak nie je dopravcovi vyhovené môže odmietnuť vykonanie prepravy, poprípade obstarať riadne zloženie a uloženie nákladu na účet a nebezpečenstvo odosielateľa.

(28) Ak zabezpečuje nakládku a vykládku vozidla prepravca, je povinný dbať, aby nedošlo k poškodeniu vozidla a iných zariadení dopravcu. Hlavne nie je dovolené spúšťať ťažšie náklady z väčšej výšky na vozidlo.

(29) Ak dôjde k väčšiemu znečisteniu ložného priestoru vozidla pri nakládke, vykládke alebo prepravovaným nákladom, je prepravca povinný zaistiť po vyložení zásielky a pri opakovaných prepravách po ukončení poslednej vykládky na vlastné náklady jeho vyčistenie. Ak prepravca nesplní túto povinnosť, zaistí vyčistenie vozidla na jeho účet dopravca.

(30) Ak je nutné vykonať dezinfekciu vozidla, zabezpečuje ju dopravca. Náklady s dezinfekciou spojené hradí prepravca, ktorého zásielka spôsobila nutnosť dezinfekcie.

(31) Ak je požadované vymytie cisternového vozidla alebo cisternového kontajnera pred nakládkou iného druhu nákladu je povinný túto skutočnosť prepravca dopravcovi oznámiť  v objednávke prepravy alebo rámcovej prepravnej zmluve. Náklady spojené s vymytím hradí prepravca.

(32) Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže príjemca odmietnuť prijatie zásielky alebo jej časti len vtedy, ak sa zmenil poškodením stav zásielky do tej miery, že nie je možné ju použiť k pôvodnému účelu. Príjemca však nie je povinný prevziať zásielku, pokiaľ dopravca nespíše zápis o poškodení zásielky za prítomnosti obidvoch zúčastnených strán. Zápis je možno urobiť aj v prepravnej listine.

(33) Výhrady voči spôsobu nakládky, prekládky a vykládky dopravca (člen osádky vozidla) uplatní voči odosielateľovi, príjemcovi alebo iným osobám písomnou formou napríklad do nákladného listu.

(34) Za čas zdržania dopravcu pri nakládke alebo vykládke sa považuje; pokiaľ nebolo v prepravnej zmluve dohodnuté ináč; čas od požadovaného času pristavenia vozidla dopravcu na nakládku alebo vykládku až po začatie nakládky alebo vykládky a každé dopravcom nezavinené prerušenie týchto prác vrátane vystavenie prepravných dokladov k zásielke. Za čas zdržania môže dopravca požadovať finančnú náhradu, ktorá by mala byť dohodnutá v prepravnej zmluve

                                     Oddiel II

Spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave

                                                                          Článok 6

Základné ustanovenie k zmluve o preprave vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave

(1) Ak si prepravu u dopravcu objedná podnikateľský subjekt a dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave bude sa riadiť ustanoveniami §§ 610‐629 o zmluve o preprave vecí podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

(2) Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).

(3) Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky.

(4) Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.

(5) Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu o prevzatie zásielky v čase určenom v zmluve, inak do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy.

(6) Dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.

(7) Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný doručiť mu zásielku, alebo ak má podľa zmluvy príjemca zásielku v mieste určenia vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy.

(8) Dokiaľ dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je odosielateľ oprávnený požadovať, aby preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak, a uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené.

(9) Ak zmluva určuje, že pred vydaním zásielky dopravca vyberie od príjemcu určitú peňažnú sumu (zásielka na dobierku) alebo uskutoční iný inkasný úkon, platia primerane ustanovenia o bankovom dokumentárnom inkase (§ 697 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

(10) Ak si prepravu vecí objedná u dopravcu fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave nákladu podľa §765-773 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

                                                                           Článok 7

                             Povinnosti objednávateľa prepravy a príjemcu zásielky

(1) Objednávateľ prepravy najčastejšie odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.

(2) Odosielateľ je povinný prepravu u dopravcu si objednať. Postačuje aj forma objednávky e‐mailom, faxom prípadne telefonicky, ak bude následne vystavená písomná forma objednávky pokiaľ sa dopravca s odosielateľom nedohodnú ináč.

(3) Objednávku prepravy je možno vystaviť na jednu prepravu alebo určitý počet prepráv. Ak sa prepravy budú opakovať a preprava bude trvať dlhšie obdobie je vhodnejšie medzi dopravcom a objednávateľom prepravy uzatvoriť rámcovú prepravnú zmluvu.

(4) Objednávka prepravy musí obsahovať údaje potrebné na realizáciu prepravy a vystavenie faktúry podľa platnej legislatívy. Pre správne uzavretie prepravnej zmluvy musí objednávka alebo návrh prepravnej zmluvy obsahovať nasledovné údaje:

a) obchodné meno objednávateľa prepravy, adresu, IČO, IČ DPH, e‐mail, číslo telefónu a

podľa potreby aj iné kontaktné údaje,

b) informácie o zásielke (druh, hrubú hmotnosť (hmotnosť vrátane obalu a aj palety), počet kusov,

rozmery, požiadavky na upevnenie a pod.),

c) miesto odoslania a miesto určenia zásielky (presnú adresu),

d) ak je požadovaný tak aj čas nakládky a čas vykládky,

e) pri zásielkach prepravovaných do opravy aj informácie o druhu a rozsahu poškodenia,

f) dohodnutú odplatu za vykonanie prepravy (cenu za prepravu),

g) splatnosť faktúry.

(5) Objednávka prepravy musí byť podaná tak, aby medzi dňom prevzatia objednávky dopravcom a dňom požadovanej prepravy uplynuli dva pracovné dni pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

(6) Ak sú na vykonávanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi ich neodovzdaním alebo ich nesprávnosťou.

(7) Objednávateľ je povinný pri objednávaní prepravy informovať dopravcu o vyššej cene zásielky ako je bežná trhová cena.

(8) Pri preprave tovaru, ktorého cena je vyššia ako 33.000 € je objednávateľ povinný oznámiť a dokladovať dopravcovi túto hodnotu vzhľadom na poistenie zodpovednosti dopravcu pri preprave zásielky.

(9) Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť.

(10) Prepravná  zmluva vzniká  medzi  objednávateľom  (odosielateľom alebo príjemcom)  a

dopravcom :

a) prijatím objednávky,

b) ak ide o prepravu, ktorú nie je potrebné objednávať tak započatím prepravy,

c) prevzatím zásielky k preprave.

(11) Objednávka je prijatá

a) ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode dopravcu a odosielateľa o rozsahu, čase,

prípadne o spôsobe vykonania požadovanej prepravy alebo

b) okamžikom, keď písomne, e‐mailom, faxom alebo iným hodnoverným spôsobom potvrdenie

dopravcom o jej prijatí došlo objednávateľovi; ak žiada odosielateľ takéto potvrdenie, je

dopravca povinný vyhovieť,

c) započatím objednanej prepravy dopravcom pokiaľ nebola objednávka prijatá podľa

predchádzajúcich bodov.

(12) Ak vyhovie dopravca návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi vzniká nová prepravná zmluva.

(13) Pri prijatí objednávky prepravy alebo uzavretí prepravnej zmluvy môže dopravca požadovať od objednávateľa prepravy zloženie zálohy až do výšky 80 % z dohodnutej ceny resp. predbežnej ceny za prepravu. Dopravca je povinný prijatie zálohy náležite potvrdiť a vystaviť požadované daňové doklady (napr. zálohovú faktúru).

(14) Až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať za podmienok ustanovených týmto prepravným poriadkom dopravcovi nové príkazy.

(15) Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.

(16) Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva neurčuje za rozhodnú inú cenu.

(17) Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.

(18) Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keď požiada o vydanie zásielky po jej dôjdení do miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, keď tam mala dôjsť. Týmto okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými mu odosielateľom. V tomto prípade má naďalej právo nakladať so zásielkou odosielateľ. Ak určí odosielateľ dopravcovi inú osobu ako príjemcu, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.

(19) Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi za zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.

(20) Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy zádržné právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať.

(21) Ak viazne na zásielke niekoľko zádržných práv, má zádržné právo dopravcu prednosť pred zádržnými právami vzniknutými predtým.

(22) Zádržné právo dopravcu má prednosť pred zádržným právom zasielateľa.

                                                                           Článok 8

      Zodpovednosť dopravcu za škodu na zásielke a za nedodržanie podmienok prepravy

(1) Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

(2) Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:

a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,

b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku,

c) okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť; ide tu o prípady vyššej moci napríklad

poškodenie nákladu pri záplavách, zemetrasení, požiari, pádu lavíny a pod.

d) vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a

ak bol vydaný nákladný list, bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná; ak neupozornil dopravca

na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto

vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná. Dopravca má právo

zapísať výhrady k obalu a stavu zásielky do prepravného dokladu resp. dodacieho listu, ktorý

ostáva u odosielateľa zásielky.

(3) Pri škode na zásielke vzniknutej podľa odseku (2) je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

(4) Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v čase, keď bola odovzdaná dopravcovi, maximálne podľa dohovoru CMR.

(5) Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú mala zásielka v čase jej prevzatia dopravcom, a cenou, ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka.

(6) Pri zmluve o preprave nákladu podľa Občianskeho zákonníka je dopravca povinný strate alebo zničení zásielky nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená zásielka v čase, keď bola prevzatá na prepravu. Okrem toho je povinný znášať účelne vynaložené náklady vzniknuté v súvislosti s prepravou stratenej alebo zničenej zásielky. Pri poškodení alebo čiastočnej strate zásielky uhrádza dopravca sumu, o ktorú bola zásielka znehodnotená; ak je účelné vykonať opravu, uhrádza dopravca náklady opravy. Dopravca za uvedené škody zodpovedá do limitu poistného plnenia 60 000,‐ EUR na základe poistenia zodpovednosti za škodu cestného dopravcu. Dopravca je povinný vykonať prepravu s odbornou starostlivosťou a v určenej lehote. Za iné škody z nákladnej prepravy, ako sú škody na prepravovanej zásielke, zodpovedá dopravca, len ak boli spôsobené prekročením dodacej lehoty. Dopravca za škodu spôsobenú prekročením dodacej lehoty zodpovedá do výšky prepravného. Odosielateľ alebo príjemca musia škodu spôsobenú dopravcovi jednoznačne preukázať.

(7) Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

(8) Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takými pokynmi, môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.

(9) Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby prepravu uskutočňoval sám.

(10) Za škodu spôsobenú odosielateľovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už dohodnutá písomná prepravná zmluva zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov spojených so zbytočnou prípravou zásielky k preprave.

(11) Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu len písomne, pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravného dokladu.

(12) Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od vydania zásielky príjemcovi alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo, do šiestich mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne.

                                                                       Článok 9

                         Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy

(1) Až do vydania zásielky môže odosielateľ požadovať, aby doprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak po dohode s dopravcom a odosielateľ je povinný uhradiť účelne vynaložené náklady s týmto spojené.

(2) Príjemca zásielky môže navrhnúť, aby mu bola vydaná na inom mieste vykládky.

(3) Prepravné a ostatné náklady spojené s realizáciou zmeny prepravnej zmluvy podľa ods. 1 hradí odosielateľ a podľa ods. 2 príjemca.

(4) O návrhu zmeny prepravnej zmluvy platia tiež ustanovenia čl. 7.

(5) Ak po dojednaní prepravnej zmluvy zanikne potreba prepravy, je odosielateľ povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi.

(6) Ak bola preprava odvolaná až po výjazdu vozidla na dojednané miesto nakládky alebo vozidlo už bolo na takéto miesto pristavené a k podaniu zásielky k preprave nedošlo z príčiny na strane odosielateľa, prislúcha dopravcovi náhrada za vynaložené náklady s tým spojené.

(7) Ak dopravca nemôže vykonať dohodnutú prepravu alebo ju nemôže vykonať za dohodnutých podmienok alebo podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, je povinný to bez

meškania oznámiť odosielateľovi. Ak nevyhovujú odosielateľovi nové podmienky navrhnuté dopravcom, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť; od zmluvy môže odstúpiť tiež vtedy, ak nebolo vozidlo bez predchádzajúcej dohody s odosielateľom pristavené do troch hodín od dohodnutého času pristavenia vozidla.

(8) Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu prekážka, pre ktorú nie je možné prepravu započať alebo v nej pokračovať alebo nie je možné vykonať vydanie zásielky a s odosielateľom nebol dohodnutý ďalší postup pre takýto prípad, je dopravca povinný vyžiadať si bez meškania návrh odosielateľa.

(9) Dopravca nemusí vyrozumieť odosielateľa, ak ide o prekážku prechodného rázu (napr. nutnosť preloženia zásielky) a dosiahnutie jeho návrhu by si vyžiadalo dlhšej doby, než bude potrebná k odstráneniu prekážky.

(10) Ak pominie prekážka skôr, ako bol vykonaný dodatočný návrh odosielateľa, postupuje dopravca podľa pôvodne dohodnutých podmienok. Odosielateľ môže už v prepravnej listine dať návrh, ako so zásielkou naložiť pre prípad vzniku prekážky pri preprave pri plnení prepravnej zmluvy.

(11) Ak nie je možno podľa predchádzajúcich ustanovení zásielku vydať príjemcovi ani vrátiť odosielateľovi, obstará dopravca jej uloženie; o uložení zásielky dopravca bez meškania vyrozumie odosielateľa. Náklady spojené so skladovaním hradí odosielateľ.

                                                                          

 

 

                                                                         Článok 10

                                         Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave

(1) Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní napríklad dopravcom do nákladného listu ich podpisom potvrdiť alebo dopravca sa môže na prepravnej listine dohodnúť inak.

(2) Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu so zásielkou.

(3) Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje:

a) názov (meno) odosielateľa a príjemcu,

b) obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu,

c) počet kusov,

d) celkovú hmotnosť zásielky,

e) miesto nakládky a miesto vykládky,

f) dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom,

g) miesto pre výhrady dopravcu.

(4) Prepravnou listinou vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave je:

a) prepravný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom,

b) dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam.

(5) Prepravnou listinou v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave je medzinárodný nákladný list

CMR.

(6) Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť údaje prepravnej listiny zjednodušené.

(7) Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.

(8) Dopravca má právo zapísať do prepravnej listiny výhrady dopravcu k druhu použitého vozidla na základe požiadavky objednávateľa prepravy, stave zásielky, jej obalu, počtu kusov a spôsobu nakládky.

 

                                       Oddiel III

                      Záverečné ustanovenia

                                                                            Článok 11

                                                                   Reklamačné konanie    

 (1) Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo                príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a Občianskom zákonníku.

(2) Oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.

(3) Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) žiadať len ak ju preukázateľne dopravcovi uhradil.

(4) Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.

                                                                          Článok 12

                Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnosť

(1) Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle (www.autosluzbaviskup.sk) a je k dispozícií aj v sídle dopravcu.

(2) Tento prepravný poriadok je platný od 01.01.2012.

(3) Podľa zákona  č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

(4) Objednávateľ prepravy (prepravca) je pred podpísaním zmluvy o preprave vecí resp. nákladu povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.

                                                                          Článok 13

                                  Zmeny v prepravnom poriadku cestnej nákladnej dopravy

(1) Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.

(2) Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca

zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

   

Meno a priezvisko konateľa :

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov a podmienky ich spracúvania

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“)

                 Informácie poskytované podľa článku 13 Nariadenia:

                     Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť:

AUTOSLUŽBA – VISKUP  s.r.o., so sídlom Na vrátkach 3525/1F, 841 01 Bratislava, IČO: 36 805 289, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 46961/B, (ďalej len „prevádzkovateľ“).

                  Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať písomne na adresu sídla spoločnosti AUTOSLUŽBA – VISKUP s.r.o., Na vrátkach 3525/1F, 841 01 Bratislava

                                 Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má podľa príslušných ustanovení Nariadenia nasledujúce práva:

1) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, podľa čl. 15:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a)    účely spracúvania;

b)    kategórie dotknutých osobných údajov;

c)    príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d)    ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e)    existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f)     právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g)    ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h)    existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.  Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

2) právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

3) právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”) podľa čl. 17:

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)    osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)    dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)    dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;

d)    osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

e)    osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

f)      osobné údaje sa spracúvali nezákonne

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a)    na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b)    na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c)    z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia;

d)    na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e)    na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4) právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)    dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)    spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)    prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)    dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

5) právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

6) právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) podľa čl. 21 a čl. 22:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

7) právo o oznámení porušenia ochrany osobných údajov podľa čl. 34 v odôvodnenom prípade právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

                              

                          Účel a predmet spracúvania osobných údajov

Ako Prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

meno, priezvisko, názov spoločnosti , adresa / trval , a korešpondenčná /´, tel.číslo , e-mail, IČO, DIČ.

                            Záverečné ustanovenie právo odvolať súhlas:

V prípade ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

Preprava tovaru do a z Nemecka

Ponuka prepravy tovaru do a z Nemecka je u nás ešte aktuálnejšia.

Každý týždeň naše vozidlá prepravujú tovar do a z všetkých oblastí Nemecka. Ponúkame prepravu paletového tovaru , volne loženého ale aj prepravu nebezpečného tovaru / ADR / . Ak potrebujete prepraviť Váš tovar môžete si u našich dispečerov dať urobiť cenovú ponuku prepravy do a z Nemecka.

viskup@autosluzbaviskup.sk

PREPRAVA TOVARU DO A Z RAKÚSKA

Ponúkame Vám naše vozidlá na prepravu tovaru do a z Rakúska.

Prepravu tovaru do a z Rakúska vykonávame vozidlami s  ložnou plochou do 22 paliet – 9,1 ton.

Naše vozidlá sú vybavené na prepravu nebezpečného tovaru ADR. Taktiež ponúkame vozidlá s hydraulickou plošinou.

Všetky tieto vozidlá je možné naložiť ako celovozovú zásielku ale takisto je možnosť naloženia Vášho tovaru

formou dokládky  už od 1 pal a od 50 kg.

V prípade záujmu  o cenovú ponuku kontaktujte našich dispečerov na tel. č. 0903 707 523 prípadne e-mailom : viskup@autosluzbaviskup.sk

SUPER PONUKA PRÁVE PRE VÁS!!!

ponuka na fb a stranke
PONÚKAME VÁM CENY NA PREPRAVU TOVARU Z BRATISLAVY. 
VYŽIADAJTE SI ĎALŠIE ZAUJÍMAVE CENOVÉ PONUKY OD NAŠICH DISPEČEROV A   TO NIE LEN Z BRATISLAVY , DO ĎALŠEJ STOVKY MIEST ZÁPADNEJ EURÓPY.

DO PRAHY ZA 49,- EUR !!!!

PRAHA !!!!

Preprava tovaru do Prahy za 49,- eur.

Ponúkame Vám výbornú cenovú ponuku na  :

prepravu tovaru z Bratislavy do Prahy a to len za 49,- eur pri hmotnosti tovaru až do 150 kg.
Ponuka platí od januára 2016.

Nový rok 2016

Chceli by sme Vám popriať do Nového roka , veľa , veľa zdravia , šťastia, osobných aj pracovných úspechov, veľa elánu a nových nápadov.  Aby tento rok 2016 bol pre Vás ešte lepší ako ten predchádzajúci.

Váš tím AUTOSLUŽBA – VISKUP s.r.o.

PREPRAVA TOVARU Z VIEDNE

Ponúkame Vám pravidelnú PREPRAVA TOVARU Z VIEDNE a z jeho okolia.

PREPRAVU TOVARU Z VIEDNE vykonávame  našimi vozidlami do 9,1 t.

Cena prepravy závisí od množstva a váhy vašeho tovaru.

PREPRAVA DO A Z PRAHY STÁLE AKTUÁLNA

general_introduction_prague

Preprava tovaru do a z PRAHY s našou spoločnosťou stále aktuálne.

Ponúkame Vám prepravu Vášho tovaru do a z  Prahy a jej okolia  minimálne dva krát do týždňa vozidlami do 7,5 tony / 18 paliet /.

Prepravu robíme aj dokládkovo to znamená že nie je podmienkou naplniť vozidlo do jeho max. užitočnej hmotnosti.

Ponuka práce na miesto vodiča

truck

Príjmeme do TPP  vodiča  na medzinárodnú prepravu na vozidlo do 12 ton z Bratislavy a blízkeho okolia..

Požadujeme prax min. 1 rok, bezúhonnosť , pasívna znalosť nemčiny vítaná.

Už čoskoro

11017682_1604349899786313_3512514899173762608_n

Už čoskoro Vám odvezieme na našom novom vozidle 22 pal. a až 10 ton po celej západnej Europe.

Tešíme sa na spoluprácu.

 

 

 

PREPRAVA TOVARU DO PRAHY!

untitledpraha

Ponúkame Vám pravidelnú linku : 

PREPRAVA TOVARU DO PRAHY : 

každý týždeň z Bratislavy , Senca , Trnavy  do  Prahy s vykládkou v pondelok a štvrtok za ceny aké tu ešte neboli. 

Kontakt na našich dispečerov :  0903707523

Krásny adventný december

IMAG0117

Náš tím pracuje pre Vás aj medzi Vianočnými sviatkami.

Všetkým našim zákazníkom prajeme krásne prežitie najkrajších sviatkov  v roku a

tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S nami aj do MUZEA DOPRAVY v Bratislave

IMAG2769

S nami aj do MÚZEA DOPRAVY v Bratislave !!

Pre našich zákazníkov máme ako darček pripravené vstupenky do zaujímavého MÚZEA DOPRAVY v Bratislave.

Návštevou múzea sa dostanete aj do čias cestnej osobnej a nákladnej dopravy od medzivojnového obdobia až do 60. a 70. rokov 20. storočia.

 

PREPRAVA TOVARU DO FRANCÚZSKA

untitled33

Ponúkame našim zákazníkom prepravu tovaru do Francúzska každý týžden  z Bratislavy + okolia , z Viedne + okolia

našimi vozidlami do 6 t aj s výbavou ADR.

Tento týždeň na cestách Nemecka.

imagesCA5LQ00V

Tento týždeň Vám ponúkame naše vozidla k naloženiu Vášho tovaru  od Augsburgu až po Hannover.

Dispečeri : 0903707523

Pondelok pripravený na export

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dnes sa vraciame domov , aby sme boli v pondelok pripravený na export Vášho tovaru.

PONUKA VOĽNÝCH VOZIDIEL

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ponúka voľné vozidlá na pondelok od 09.06.2014 na export do štátov Nemecko , Rakúsko , Švajčiarsko, Francúzsko.

Vozidlá do 7 t a do 12 t s hydraulickým čelom a s možnosťou prepravy nebezpečného tovaru ADR .

PONUKA PREPRAVY Z VIEDNE

imagesCAB8EDZB
Ponúkame naše vozidlá na prepravu tovaru z Viedne dňa 05.-06.06.2014 za výhodné ceny.

Všetko čo potrebujete doručiť považujte s nami za vybavené !

imagesCAZRXO0X

Dnes sme pre Vás v týchto európskych lokalitách :  D – 80 Mníchov , D-39 Erxleben , NL – 75 Oldenzaal , CZ - 11 Praha , A-11 Wien.

PREPRAVA TOVARU DO a ZO ŠVAJČIARSKA

imagesCAQ88GBS
Každý týždeň Vám ponúkame naše vozidlá na prepravu Vášho tovaru do a zo Švajčiarska. Vozidlá sú vybavené na prepravu nebezpečného tovaru ADR .

 

PREPRAVA TOVARU DO NEMECKA

imagesCAGNBB5X Vážený zákazníci ,

ponúkame Vám každý týždeň  prepravu tovaru do Nemecka za výhodné ceny. Preprava tovaru sa vykonáva vozidlami do 6000 kg – 19 paliet , možnosť prepravy tovaru nebezpčeného tovaru ADR .

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku na prepravu tovaru .

Kontakt : 0903707523  e-mail: viskup@autosluzbaviskup.sk

Voľné pracovné miesto : na pozíciu dispečer – špeditér

imagesCA67TAEK Hľadáme do nášho tímu DISPEČERA – ŠPEDITÉRA

Informácie o pracovnom mieste :

znalosť nemeckého jazyka nutná / pokročilý / , prax na danej pozícii ,  organizovanie , riadenie a koordinovanie dopravy tovaru klienta , aktívne vyhľadávanie prepravných a obchodných príležitostí.

Voľné pracovné miesto : na pozíciu vodič

IMG_0004 (2) - kópia Radi by sme doplnili náš tím na pozíciu VODIČ – medzinárodnej dopravy do 7,5 t

Informácie k voľnému pracovnému miestu :

vodič medzinárodnej dopravy do 7,5 t , prax na danej pozícii min. 1 rok ,nemecký jazyk -pasívne ,  vysoké nasadenie, kladné odporúčanie od býval. zamestnávateľa, zodpovednosť , flexibilita, odolnosť voči stresu.